معرفی انتشارات دُر دانش

ناشر برتر استان البرز از سال 1379 با مدیر مسئولی خانم زهرا مردانی

فعالیت خود را در استان البرز، شهر کرج در زمینه چاپ و انتشار کتاب آغار نمود. این انتشارات از سال 1385 تا سال 1401 با تمرکز و تلاش بی وقفه مدیر تولید جناب آقای داود راسخی، پرسنل مجرب و همکاری با مترجمین برتر کشور تعداد 300 عنوان کتاب ارزشمند در زمینه عمومی و روانشناسی به چاپ رسانده است. لازم به ذکر است که درسالهای متمادی و سال 1395 به عنوان ناشر برتر استان در زمینه کتاب های عمومی انتخاب گردیده و موردتقدیر قرار گرفته است.